Sazebník úhrad

Rada města Týnec nad Sázavou na své schůzi dne 15.11.2021 stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):

Čl. I. Náklady na pořízení kopií

1.Za pořízení jedné černobílé kopie nebo černobílého tisku formátu A4:
a) jednostranná3 Kč
b) oboustranná4 Kč
2.Za pořízení jedné černobílé kopie nebo černobílého tisku formátu A3:
a) jednostranná4 Kč
b) oboustranná5 Kč
3.Za pořízení jedné barevné kopie nebo barevného tisku formátu A4:
a) jednostranná25 Kč
b) oboustranná35 Kč
4.Za pořízení elektronické podoby požadované informace (dále jen skenování):
černobílého tisku do velikosti A3 jedna strana 2 Kč
barevného tisku do velikosti A4 jedna strana 2 Kč
5.Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
6.V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat

1.Technický nosič dat podle pořizovací ceny
2.Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., náklady na balné účtovány nebudou.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Čl. IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 250 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Čl. V. Ostatní ustanovení

1. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být odůvodněn a obsažen již v žádosti o poskytnutí informace.
2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet města Týnec nad Sázavou.
3. Sazebník byl schválen a nabývá platnosti dne 7. 2. 2011 usnesením Rady města Týnec nad Sázavou č. 2011/03/11

Čl. VI. Zrušovací ustanovení

1. Tento sazebník nabývá účinnosti dne 16.11.2021.
2. Ke dni účinnosti tohoto sazebníku se ruší Sazebník úhrad za poskytování informací vydaný dne 07.02.2011.

Mgr. Martin Kadrnožka

starosta


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru