Odbor výstavby

Miloslav Ctibor, vedoucí odboru
317701932, 724258032, 
Ing. Dalibor Potůček, zástupce vedoucího
317701934, 776713150, 
Luďka Procházková, asistentka
Ing. Arch. Lukáš Franěk, referent
317701924, 737246073, 
Zdeňka Veselá, referent
317701935, 774217834, 

Kontakty na odbor:
Telefon: 317701433
E-mail: ctibor@mestotynec.cz

Formuláře ke stažení a informace z odboru

Územně plánovací dokumentace na geoportálu Středočeského kraje

Žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury

Správní území referentů:
Miloslav Ctibor: Rabyně, Blaženice
Ing. Arch. Lukáš Franěk: Bukovany, Krňany, Třebsín, Teletín, Lešany, Břežany
Ing. Dalibor Potůček: Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec, Chrást nad Sázavou, Brodce, Pecerady, Podělusy, Krusičany, Čakovice
Zdeňka Veselá: Netvořice, Maskovice, Dunávice, Tuchyně, Všetice, Vysoký Újezd, Chářovice, Chleby, Krhanice
Luďka Procházková: administrativní činnost

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÝNEC NAD SÁZAVOU JE POVĚŘENÝ ÚŘAD

Správní území pověřeného úřadu Týnec nad Sázavou:

Město Týnec nad Sázavou (katastrální území Týnec nad Sázavou, Podělusy, Pecerady, Krusičany, Čakovice u Řehenic)
Obec Bukovany (katastrální území Bukovany)
Obec Chářovice (katastrální území Chářovice)
Obec Chleby (katastrální území Chleby)
Obec Krhanice (katastrální území Krhanice)
Obec Krňany (katastrální území Krňany, Teletín, Třebsín
Obec Lešany (katastrální území Břežany, Lešany)
Obec Netvořice (katastrální území Dunávice, Netvořice, Maskovice, Všetice, Tuchyně)
Obec Rabyně (katastrální území Blaženice, Rabyně)
Obec Vysoký Újezd (katastrální území Vysoký Újezd)

ODBOR VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU TÝNEC NAD SÁZAVOU

Metodicky je podřízen příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který je zároveň odvolacím orgánem.

ODBOR VÝSTAVBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VYKONÁVÁ ČINNOSTI:

ve správním území pověřeného úřadu Týnec nad Sázavou vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

 • vydává územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona
 • vydává územní souhlas
 • vede územní řízení (o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu)
 • rozhoduje o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
 • vede společné řízení u souboru staveb v případě, že stavba hlavní je v příslušnosti stavebního úřadu nebo vydává závazné stanovisko ke stavbě vedlejší pro společné řízení a je v tomto případě dotčeným orgánem
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavby v příslušnosti obecného stavebního úřadu
 • vede stavební řízení pro stavby v příslušnosti obecného stavebního úřadu
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • přijímá oznámení stavby posuzované autorizovaným inspektorem
 • vydává souhlas ke změně užívání stavby nebo vede řízení o změně užívání stavby
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby
 • vydává povolení užívání ve zkušebním provozu
 • vydává kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, ověřuje dokončení stavby
 • vede řízení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení provedených či prováděných bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, staveb které svým závadným stavem ohrožují život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob; staveb, jejichž povolení bylo zrušeno a dočasných staveb, u nichž uplynula doba jejich trvání
 • povoluje odstranění staveb na základě žádosti vlastníků nebo oprávněných
 • provádí kontrolní prohlídky staveb a pozemků
 • vydává rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, údržby stavby, vyklizení stavby
 • vydává výzvy ke zjednání nápravy při zjištění závad na stavbě
 • provádí zjišťování porušení stavebního zákona a rozhodování o uložení sankce
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • rozhoduje o poskytnutí státního stavebního příspěvku
 • vede na žádost řízení o výjimce z obecných požadavků na výstavbu
 • přijímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • vyměřuje správní poplatky za provedené úkony
 • vyzývá k přidělení čísel popisných nebo evidenčních u nových budov nebo vyzývá k jejich odebrání při zániku budovy
 • edituje údaje v registru územní identifikace adres a nemovitostí týkající se stavebních objektů a adresních míst
 • poskytuje statistických údajů pro potřeby Českého statistického úřadu
 • na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi provádí dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, kontroly prostor za účelem splnění požadavků dle § 33b odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění

Nadřízeným orgánem stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Středočeského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru